Školski odbor

Iz redova zaposlenih:
 • Radonjić Ivanka

 • Spasić Igor

 • Župan Irena
Iz redova roditelja:
 • Šterling Suzanag

 • Stojanović Mirjana

 • Krstić-Marinković Snežana
Iz redova lokalne samouprave:
 • Dumeljić Marina

 • Belić Bogosav

 • Slabić Milisav

Školski odbor ima devet članova, uključujući i predsednika.

Članove školskog odbora imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Školski odbor čine po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i jedinice lokalne samouprave.

Školski odbor:

 1. donosi statut, pravila ponašanja u školi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;

 2. donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada, usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;

 3. utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;

 4. donosi finansijski plan škole;

 5. usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija;

 6. raspisuje konkurs i bira direktora;

 7. razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;

 8. donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju;

 9. odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora;

 10. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Vesti

Sve aktuelne vesti na jednom mestu.

Linkovi

Korisni linkovi na jednom mestu.