Природно-математички смер

• програми који се изучавају у природно-математичком смеру гимназије из математике, физике, хемије, биологије, информатике, страних језика, историје, географије, филозофије, социологије, психологије… су најкомплетнија припрема за студирање природних наука, електротехнике, машинства, архитектуре, грађевине, медицине, фармације, информатике, економије…

• ПМ смер је првенствено оријентисан ка припремању ученика за наведене факултете, али анализом постигнућа наших ученика у наставку школовања можемо потврдити да је не мали број њих баш из овог смера успешно студирао и завршио факултете друштвеног смера: право, психологију, педагогију, стране језике, историју…

• наставни планови су тако конципирани да дају изванредно опште образовање које омогућава успешно сналажење у конкретним задацима и даје широк спектар могућности за решавање најкомпликованијих задатака;

• напред наведени циљеви достижу се савременом организацијом и реализацијом наставе, активном улогом ученика у том процесу, уз коришћење наставне технологије примерене времену у коме живимо и достигнутом нивоу науке и технологије;

• имајући у виду чињеницу да школа располаже савременом опремом која је део стварног окружења ученика, настава је организована на модеран и динамичан начин;

• то омогућава да се ученици кроз групни и индивидуални рад оспособе за практичну примену знања и за даље образовање на квалитетним високошколским институцијама;

• из гимназије ученик полази као најкомплетније образован на пут ка академском звању.

БР.ПРЕДМЕТИI разредII разредIII разредIV разред
1Српски језик и књижевност4334
2Први страни језик2222
3Други страни језик2222
4Латински језик2
5Устав и права грађана1
6Социологија2
7Психологија2
8Филозофија22
9Историја222
10Географија222
11Биологија2233
12Математика4554
13Физика2334+1
14Хемија2332
15Рачунарство и информатика22(блок)1+1(блок)1+1(блок)
16Музичка култура11
17Ликовна култура11
18Физичко васпитање2222
19Грађанско васпитање / Веронаука1111
УКУПНО31313131