Финансијски администратор

Ново занимање Финансијски администратор (ФА), ће омогућити ученицима који се определе за ово занимање да: стеченим знањима из економије, математике, права, информатике, енглеског језика итд., затим вештинама комуницирања, руковања и коришћења савремених канцеларијских уређаја и опреме потпуно овладају овим садржајима. То ће омогућити да будући ФА врло брзо могу напредовати у даЉој каријери – они постају менаџери продаје, аналитичари, шефови рачуноводства за мала предузећа уз очекивање да ће то бити добро плаћен посао. Школовање за ово занимање подразумева све услове који иначе представЉају радно окружење стручњацима оваквог профила. То су простор, физикални и климатски услови рада, савремена опрема (рачунари, софтвери за књиговодство, штампачи, скенери, телефони, факс, фотокопир апарат и друго). Ученик се непосредно припрема за будућу рад, јер се у току школовања налази у оваквом окружењу, примењујући и користећи расположива средства и опрему. У кабинетима за учење симулираће се комплетан процес рада у компанијама, установама или предузећима. То омогућава ученицима који не желе да наставе школовање да се након завршетка средње школе одмах запосле, без дугог периода прилагођавања и учења на самом радном месту, јер ће током школовања добити сву потребну обуку кроз активно оријентисану наставу.
То је, дакле, занимање које одговара захтевима канцеларијског пословања готово сваког предузећа. Наиме, сваком предузећу је, независно од области пословања потребно да има квалификвано особЉе које обавЉа следеће послове: послове платног промета, контирања и књижења документације, обрачунавања пореза и доприноса, усаглашавање стања, обрачунавање ревалоризације и амортизације и израде извештаја.
Финансијски администратор оспособЉава ученике, пре свега, за самостално обавЉање рачуноводствених послова и вођење пословних књига.
Ученици који стекну ово занимање, а желе да наставе школовање могу да се упишу на струковне и академске студије…

BR.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИI разредII разредIII разредIV разред
1Српски језик и књижевност3333
2Страни језик2222
3Физичко васпитање2222
4Математика3333
5Рачунарство и информатика2v
6Историја22
7Ликовна култура1
8Географија2
9Биологија2
10Социологија са правима грађана2
STRUČNI PREDMETII разредII разредIII разредIV разред
11Принципи економије322
12Рачуноводство1+2v2+2v2+2v2+2v
13Финансијско пословање2222
14Канцеларијско пословање3v2v
15Пословна економија222
16Пословна информатика2v
17Право22
18Финансијско рачуноводствена обука3v4v4v
19Јавне финансије2
20Национална економија2
21Статистика3v
22Предузетништво2v
23Ревизија2
IZBORNI PREDMETII разредII разредIII разредIV разред
24Грађанско васпитање / Веронаука1111
25Изборни предмет према програму об.профила22
УКУПНО31323232