Економски техничар

• Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука.

• Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.

• По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде, али и другим предузећима и њиховим разним службама.

• У овако организованом наставном процесу, ученици наведених образовних профила треба да, поред солидног општег образовања, владају вештинама и практично применљивим знањима, што је могуће у школи која приоритет даје модерној наставној технологији у којој је ученик равноправни учесник у наставном процесу.

БР.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИI разредII разредIII разредIV разред
1Српски језик и књжевност3333
2Страни језик3333
3Социологија2
4Историја22
5Физичко васпитање2222
6Математика3333
7Рачунарство и информатика2
8Екологија2
9Хемија2
10Изборни предмет1111
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИI разредII разредIII разредIV разред
11Основи економије2222
12Пословна економија2222
13Рачуноводство3344
14Савремена пословна коресподенција33
15Статистика22
16Уставно и привредно право22
17Монетарна економија и банкарство22
18Комерцијално познавање робе2
19Маркетинг2
20Економска географија2
21Пословна информатика22
УКУПНО30283030